Allmänna villkor för Fixza (11/2020)

1. Definitioner/Parter

Kreditgivare: OPR-Finance AB, organisationsnummer 556707–7044.
Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats ett Kredit av Kreditgivaren.
Kredit: Ett beviljat Lån med rätt för Kredittagaren att nyttja.
Kreditavtal: Dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”), är ett avtal om Kredit mellan OPR-Finance AB och Kredittagaren.
Förfallodag: Den dag en faktura senast ska vara betald, dvs pengarna ska vara OPR-Finance AB tillhanda senast på förfallodagen.

2. Allmänt

I enlighet med dessa villkor, OPR-Finance AB, organisationsnummer 556707-7044, (”Kreditgivaren”) tillhandahåller Kredit till den person som ansöker om detta (”Kredittagaren”).

Kreditgivaren har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om Konsumentkreditgivning. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms eller genom www.fixza.se. Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om Krediten, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via SMS till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till av Kredittagaren uppgivet e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Kreditgivaren om det nya numret/e-postadressen.

Vid var tid gällande Allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.fixza.se samt genom Kreditgivarens kundservice.

3. Ansökan om Fixza

Innan kreditbeslut fattas och till underlag vid individuell kreditprövning kommer Kreditgivaren att använda de uppgifter som lämnas i ansökan om Kredit, uppgifter som finns tillgängliga vid det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med samt utdrag från folkbokföringsregistret.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att genomföra verifieringssamtal för att slutföra ansökan och inhämta kompletterande information och dokumentation om Kredittagarens ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund.

I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst användas om Kredittagaren specifikt godkänner användningen av tjänsten och bemyndigar tredjepartstjänsten att samla informationen från Kredittagarens bankkonto och dela den samlade informationen med Kreditgivaren. Härutöver kan uppgifter om Krediten komma att lämnas till ett kreditupplysningsföretag i syfte att skydda legitima intressen hos Kreditgivaren och andra Kreditgivare på marknaden. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan komma att föra in uppgifterna om Krediten i ett kreditregister för att uppfylla avtalsenliga överenskommelser och för att skydda Kreditgivarens rättigheter. Övriga upplysningar om uppgiftsöverföring till kreditupplysningsföretag kan erhållas hos Kreditgivaren.

Det är enbart OPR-Finance AB som beslutar om en person kan beviljas en Kredit. Om Kreditgivaren godkänner Kredittagarens ansökan om ansökt belopp eller ett lägre belopp, betalar Kreditgivaren ut detta till, av Kredittagaren, angivet bankkonto.  Om Kreditgivaren inte beviljar en Kredit och orsaken till detta beror på uppgifter hämtade från det kreditupplysningsinstitut som Kreditgivaren samarbetar med kommer den som ansökt om Krediten att upplysas om de uppgifter som legat till grund för att Krediten inte beviljats.

Förutsatt att Krediten beviljas bekräftar Kredittagaren på ansökan att information om gällande räntesats, effektiv ränta och avgifter har lämnats till Kredittagaren innan avtal träffats och att Kredittagaren har tagit del av dessa allmänna villkor. Det beviljade Kreditbeloppet är beroende av kreditprövningen avseende Kredittagaren och den kan avvika från det belopp som ansökts om av Kredittagaren. Kreditavtalet samt Allmänna villkor och SEKKI signeras i samband med slutförande av ansökan. En kopia på avtalet kommer skickas till angiven e-postadress.

4.     Återbetalning och kostnader relaterade till Kredit

4.1   Återbetalning

Kredit samt ränta och avgifter ska vara betald senast på respektive förfallodag genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som OPR-Finance AB tillhandahåller. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om fysisk faktura ej erhållits. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i SEKKI. Kredittagaren ska alltid ange OCR-numret vid betalning. Om detta inte sker och Kreditgivaren inte kan identifiera betalningen kommer betalningen inte att anses ha inkommit och Kredittagaren är då skyldig att betala påminnelseavgifter.

Inför varje förfallodag skickar Kreditgivaren en faktura till Kredittagarens e-postadress.

Belopp som återbetalas skall först anses utgöra återbetalning av avgifter för Krediten, därefter betalning av ränta och därefter betalning av kapitalbelopp.

Kredittagaren har när som helst rätt att förtidsbetala Krediten utan avgift. Vid förtidslösen ombeds Kredittagaren kontakta Kreditgivaren för upplysning om aktuellt kreditbelopp. Denna betalning kan dock inte vara större än den utestående skulden.

4.2 Förlängning av Kredit

Om Kreditgivaren erbjuder förlängning för den enskilda Krediten har Kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga Kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga Kreditavtalets löptid med 30 dagar, dock endast en (1) gång per Kreditavtal. De villkor som

gäller för ansökan om Kredit gäller även vid förlängning av kreditens löptid. Den avgift som utgår för förlängning av Kreditens löptid är i enlighet med vid var tid gällande prislista som återfinns på Kreditgivarens hemsida. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att inte medge en förlängning utan att behöva ange orsak. I de fall Kreditgivaren inte medger förlängning avräknas inbetalning mot samtliga på Kredit till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning mot kapitalskulden sker.

4.3 Ränta och avgifter

Kredittagaren ska betala ränta till Kreditgivaren enligt en årlig rörlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då Krediten lämnas är angiven på Kreditavtalet.

Utöver ränta är Kredittagaren skyldig att betala uppläggningsavgift på första fakturan. Vid varje fakturering adderas en administrationsavgift. Vid uppläggning av betalningsplan (som innebär en avvikelse från ordinarie betalningsvillkor) debiteras en administrativ ändringsavgift. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter samt ränta i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Om så sker kommer Kredittagaren meddelas om detta via e-post eller på hemsidan senast när förändringen träder i kraft.

5.     Dröjsmålsränta och påminnelseavgifter

Om betalning inte sker i tid, ska Kredittagaren betala en påminnelseavgift om 60 kronor. Kreditgivaren har också rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning av förfallen skuld sker. Dröjsmålsränta utgår med högst 40 % över referensräntan. Utebliven betalning medför att Kreditgivaren överför skulden till ett inkassoföretag alternativt Kronofogdemyndigheten. Alla inkassokostnader debiteras från Kredittagaren.

Ärendet kan även komma att överföras till domstol för juridisk prövning. Alla kostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten eller domstol debiteras Kredittagaren enligt rådande lag. Kreditgivaren har rätt att överföra fordringen till tredje man efter meddelande till Kredittagaren. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Krediten, rättigheterna eller skyldigheterna i enlighet med Kreditavtalet.

Utebliven betalning trots inkassokrav kan komma att registreras i ett kreditupplysningsregister.

6.     Avtalets giltighetstid

Krediten är ett engångslån med förbestämd låneperiod. Kreditavtalet gäller från och med utbetalningen av kreditbeloppet till Kredittagaren och upphör att gälla den dag då kreditbeloppet återbetalats i dess helhet och samtliga upplupna kreditkostnader reglerats.

7.     Uppsägning pga betalningsdröjsmål

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter av kreditfordringen,
 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, alternativt om risk bedöms föreligga för att Kredittagaren avviker, risk bedöms föreligga för undanskaffande av egendom eller på något annat sätt risk föreligger för att Kredittagaren undandrar sig sitt skuldåtagande, eller
 4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin Kredit, om Kredittagaren inte genast efter uppsägningen ställer godtagbar säkerhet för Krediten.

För Kreditgivarens rätt att få betalt i förtid enligt pp. 1-3 gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor räknat från den tidpunkten då meddelandet om uppsägning kommer Kredittagaren till handa (”Uppsägningstiden”). Kreditgivarens rätt till förtida återbetalning enligt pp. 1-3 gäller ej om Kredittagaren före utgången av Uppsägningstiden betalar samtliga förfallna belopp. Om Kredittagare visar sig vara på obestånd, avlider, försätts i konkurs eller förvaltare förordnas enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken förfaller hela krediten till omedelbar betalning. Vid dödsfall övergår samtliga kvarstående förpliktelser till dödsboet.

8.     Kredittagarens rätt att lösa Kredit i förtid

Kredittagaren har enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) rätt att när som helst återbetala Krediten före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har Kreditgivaren rätt att, utöver kreditbeloppet, kräva in den avtalade uppläggningsavgiften samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Vid eventuell förtidslösen av Kredit skall Kredittagaren kontakta Kreditgivaren per e-post, brev eller via telefon. Vid sådan notifiering från Kredittagaren om förtidslösen ger Kreditgivaren besked om exakta betalningsuppgifter inklusive belopp att återbetala. Om Kredittagaren inte lämnar sådan notifiering kommer Kreditgivaren att placera eventuell betalning enligt befintligt Kredit och inte behandla sådan betalning som förtidslösen. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

Kreditgivaren har rätt att ta ut den faktiska årliga räntan för perioden krediten varit Kredittagaren till handa. Kredittagaren förbinder sig att återlämna till Kreditgivaren, utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att uppsägningen skickats till Kreditgivaren, de medel som han eller hon uppburit från Kreditgivaren. Om Kredittagaren inte återbetalar krediten inom ovan stadgad tidsperiod förfaller uppsägningen.

Kreditgivaren följer vad som stadgas i 8 § räntelagen (1975:635) om jämkning av dröjsmålsränta vid sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller annan liknande omständighet. Hela den utestående skulden faller omedelbart till betalning, efter meddelande från Kreditgivaren, för det fall Kredittagaren avlider eller försätts i konkurs.

9.     Kredittagarens skyldighet att lämna uppgifter

Kredittagaren förbinder sig att på begäran ge Kreditgivaren nödvändiga uppgifter om sin ekonomiska ställning och omständigheter som påverkar Kredittagarens betalningsförmåga. 

10. Behandling av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är att företaget har ett berättigat intresse på grund av en kundrelation och för att genomföra ett kontrakt. Behovet av att behandla personuppgifter är baserat på:

 • leveransen och utvecklingen av våra produkter och tjänster
 • uppfyllande av våra kontraktsenliga och andra löften och skyldigheter
 • skötseln av kundrelationen
 • analys och profilering av beteendet hos en kund eller någon annan registrerad
 • elektronisk och direkt marknadsföring
 • inriktad annonsering i våra och andras onlinetjänster

Vi kan använda automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering) för att identifiera till exempel den registrerades personprofil, beteende online, ålder, konsumentvanor. Vi använder denna information till exempel i beslutsfattande, inriktad marknadsföring och utveckling av tjänster.

OPR-Finance AB tar din integritet på största allvar och gör allt för att skydda dina personuppgifter. För detaljer, se vår OPR-Finance AB Integritetspolicy som finns på www.fixza.se.

11. Marknadsföring

Kreditgivaren, andra bolag i den koncern till vilken Kreditgivaren tillhör samt andra samarbetspartners till Kreditgivaren är berättigade att använda informationen i kundregistret i marknadsföringssyfte.

Kreditgivaren behandlar kredituppgifter genom att samla in, spara, bearbeta och analysera användandet av Kreditgivarens tjänster i syfte att skräddarsy erbjudanden. Marknadsföringen sker via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Kreditgivaren behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda Kredittagaren relevanta erbjudanden avseende våra tjänster.

Kreditgivaren är enligt marknadsföringsregler skyldiga att se till att Kredittagaren kan spärra sig om denna inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan Kredittagaren göra genom att kontakta kundservice@fixza.se eller ringa Kreditgivaren på 08 501 00 669 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

12. Övriga villkor

Kreditgivaren har rätt att överlåta/pantsätta kreditavtalet och samtliga relaterade rättigheter och skyldigheter till tredje man, helt eller delvis, efter att meddelat Kredittagaren därom. Kredittagaren är ansvarig för att de uppgifter han eller hon lämnar är korrekta. Kredittagaren måste omedelbart informera Kreditgivaren vid namnbyte eller vid adressbyte. Kreditgivaren är inte ansvarig gentemot Kredittagaren om Kredittagaren är förhindrad att nyttja medlen som överförts anvisat bankkonto, på grund av avsaknad av rättighet till kontot, avsaknad av kontoskuld, avsaknad av betalningsmedel etc. eller liknande orsak oavsett om denna är inom eller utom Kredittagarens kontroll. Den godkända krediten betalas ut till det konto som Kredittagaren angivit. Kredittagaren måste försäkra sig om att hans eller hennes personliga ekonomiska situation lever upp till villkoren enligt kreditavtalet.

13. Identifiering

Kreditgivaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, såsom kompletterande bankuppgifter. Kreditgivaren äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

14. Information om distansavtal och ångerrätt

Distansavtalslagen gäller endast för konsumenter. Ett distansavtal är när kund och ett företag inte träffas personligen innan avtalet ingås. Några exempel på distansavtal är avtal via internet, telefonförsäljning eller svar på brevutskick/annons.

Om Kredittagaren ångrar sig och inte längre önskar krediten har Kredittagaren rätt att frånträda avtalet om krediten. Kredittagaren har så kallad ångerrätt.

Om Kredittagaren vill utöva sin ångerrätt så ska Kredittagaren lämna eller sända ett meddelande till Kreditgivaren inom 14 dagar från den dagen då avtalet ingicks och Kredittagaren godkände de allmänna villkoren. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Räntan ska utgå från den dag Kredittagaren fick tillgång till krediten t.o.m. den dag den återbetalats till Kreditgivaren. Kreditgivaren ska senast inom 30 dagar från den dagen då Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kredittagaren erlagt med anledning av krediten med undantag för de utgifter som Kreditgivaren kan ha erlagt till det allmänna. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, förtidslösen eller uppsägelse.

Från det belopp som ska återbetalas får dock Kreditgivaren avräkna belopp som motsvarar den del av den finansiella tjänst som har tillhandhållits och även skäliga kostnader för tiden före det Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att avtalet frånträtts. Om pris utgår för krediten återbetalar Kreditgivaren uppläggningsavgiften som är debiterad.

Meddelande ska innehålla minst följande information:

 1. Namn och personnummer på Kredittagaren
 2. Bekräftelse att avtalet ångras
 3. Plats och datum
 4. Kredittagarens underskrift

Vid ånger av kredit inom 14 dagar mejlar Kredittagare kundservice@fixza.se

Begäran kan även skickas till Kreditgivaren på följande adress: OPR-Finance AB, Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm.

15. Serviceansvar

Kreditgivaren ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av fel eller brister som uppkommit med anledning av den tjänst som Kreditgivaren tillhandahåller och som ligger utom Kreditgivarens kontroll. Kreditgivaren ansvarar inte för några fel eller brister avseende kommunikation, att meddelanden försenas eller försvinner, felaktiga meddelanden etc. oberoende av huruvida felen eller bristerna är att hänföra problem avseende kommunikation med telefonbolag eller andra som tillhandahåller tjänster till Kreditgivaren, upptagna telefonlinjer, strömavbrott, trasig utrustning etc. och kommer inte att ersätta några direkta eller indirekta skador orsakade av sådant fel. Kreditgivaren är inte heller ansvarig för fel eller brister avseende andra tjänsteleverantörer relaterade till nyttjandet av krediten. Kreditgivaren är inte ansvarig för skador orsakade av force majeure eller liknande händelse.

16. Tillägg och ändringar

Kreditgivaren har rätt att ändra kreditvillkoren, så länge ändringarna inte ökar Kredittagarens förpliktelser eller inskränker Kredittagarens rättigheter. Kreditgivaren har alltid rätt att ändra kreditvillkoren när lag eller annat offentligt beslut så påbjuder. Oberoende av vad som anges ovan gäller att om ändringen ökar Kredittagarens skyldigheter eller inskränker Kredittagarens rättigheter är Kreditgivaren skyldig att skriftligen informera Kredittagaren senast tre månader innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren motsätter sig ändringen av villkoren har han eller hon rätt att säga upp avtalet i enlighet med sektionen ”Kredittagarens rätt att lösa kredit i förtid”.

17. Tvist och klagomål

Är Kredittagaren inte nöjd med det beslut denna har fått gällande klagomål eller känner att han eller hon vill ta frågan vidare, kan Kredittagaren vända sig till Kundombudsman på OPR-Finance AB. Meddelande ska helst vara skriftligt och beskriva vad som gick fel med hanteringen av ärendet.

Email: kundombudsman@opr-finance.se
Telefon: +46 (0)8 501 00 669 (Fixza)

Om tvist uppkommer med anledning av detta Kreditavtal och denna tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan Kredittagaren hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden, box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08 508 860 00.

För det fall inte tvist kan lösas genom ovanstående förfarande ska tvist avgöras vid allmän domstol. Svensk lag gäller för dessa villkor. Utförlig information avseende krediten tillhandahålls i enlighet med svensk lag. Kontaktuppgifter: OPR-Finance AB, Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm.

18. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för Kreditgivarens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.